Kim jesteśmy

Komisariat Ziemi Świetej w Poznaniu zajmuje się szerzeniem znajomości i kultu do miejsc świętych, organizowaniem pielgrzymek do Ziemi Świętej, pozyskiwaniem środków finansowych dla utrzymywania dzieł prowadzonych w Ziemi Świętej. Adres naszej strony internetowej to: https://www.ziemia-swieta.pl.

Rodzaje zbieranych danych

Wśród rodzajów danych osobowych, które ta witryna zbiera samodzielnie lub za pośrednictwem osób trzecich, znajdują się: dane dotyczące użytkowania; ciasteczka; imię; nazwisko; adres e-mail. Pełne informacje na temat każdego rodzaju gromadzonych danych osobowych znajdują się w dedykowanych sekcjach niniejszej polityki prywatności.

Dane osobowe mogą być dobrowolnie podawane przez Użytkownika lub, w przypadku danych o użytkowaniu, gromadzone automatycznie podczas korzystania z tej witryny. O ile nie określono inaczej, wszystkie dane wymagane przez tę witrynę są obowiązkowe, a ich niepodanie może uniemożliwić tej witrynie świadczenie usług. W przypadkach, gdy w serwisie wyraźnie zaznaczono, że niektóre dane nie są obowiązkowe,

Użytkownicy mogą nie przekazywać tych danych bez konsekwencji dla dostępności lub funkcjonowania usługi. Użytkowników, którzy nie są pewni, które dane osobowe są obowiązkowe, zapraszamy do kontaktu z właścicielem.

Jakiekolwiek użycie plików cookie – lub innych narzędzi śledzących – przez tę witrynę lub przez właścicieli usług stron trzecich wykorzystywanych przez tę witrynę ma na celu świadczenie usługi wymaganej przez użytkownika, oprócz wszelkich innych celów opisanych w niniejszym dokumencie oraz w polityce plików cookie, jeśli są dostępne.

Tryb i miejsce przetwarzania Danych

Metody przetwarzania

Właściciel podejmuje odpowiednie środki bezpieczeństwa, aby zapobiec nieuprawnionemu dostępowi, ujawnieniu, modyfikacji lub nieuprawnionemu zniszczeniu danych.

Przetwarzanie danych odbywa się przy użyciu komputerów i/lub narzędzi informatycznych, zgodnie z procedurami i trybami organizacyjnymi ściśle powiązanymi ze wskazanymi celami. Oprócz właściciela, w niektórych przypadkach, dostęp do danych mogą mieć określone typy osób odpowiedzialnych za działanie Serwisu (administracja, sprzedaż, marketing, prawo, administracja systemu) lub podmioty zewnętrzne (takie jak: podmiotom świadczącym usługi techniczne, listonoszom, dostawcom hostingu, firmom informatycznym, agencjom komunikacyjnym) wyznaczonym, w razie potrzeby, jako Przetwarzający Dane przez Właściciela. Zaktualizowaną listę tych stron można uzyskać od Właściciela w dowolnym momencie.

Podstawa prawna przetwarzania

Właściciel może przetwarzać Dane Osobowe dotyczące Użytkowników, jeżeli spełniony jest jeden z poniższych warunków:

 • Użytkownicy wyrazili zgodę na jeden lub więcej określonych celów. Uwaga: Zgodnie z niektórymi przepisami Właściciel może mieć prawo do przetwarzania Danych Osobowych, dopóki Użytkownik nie sprzeciwi się takiemu przetwarzaniu („rezygnacja”), bez konieczności polegania na zgodzie lub jakiejkolwiek innej z poniższych podstaw prawnych. Nie dotyczy to jednak przypadków, w których przetwarzanie danych osobowych podlega europejskim przepisom o ochronie danych;
 • podanie Danych jest niezbędne do wykonania umowy z Użytkownikiem i/lub wszelkich jej zobowiązań przedumownych;
 • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Właścicielu;
 • przetwarzanie jest związane z zadaniem realizowanym w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Właścicielowi;
 • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Właściciela lub przez stronę trzecią.

W każdym przypadku Właściciel chętnie pomoże w wyjaśnieniu konkretnej podstawy prawnej przetwarzania, a w szczególności, czy podanie Danych Osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym, czy też wymogiem niezbędnym do zawarcia umowy.

Miejsce

Dane są przetwarzane w biurze operacyjnym Właściciela oraz w każdym innym miejscu, w którym znajdują się strony zaangażowane w przetwarzanie.

W zależności od lokalizacji Użytkownika transfery danych mogą wiązać się z przeniesieniem Danych Użytkownika do innego kraju niż ich własny. Aby dowiedzieć się więcej o miejscu przetwarzania tak przekazanych Danych, Użytkownicy mogą sprawdzić sekcję zawierającą szczegóły dotyczące przetwarzania Danych Osobowych.

Czas retencji

Dane Osobowe będą przetwarzane i przechowywane tak długo, jak wymaga tego cel, dla którego zostały zebrane.

W związku z tym:

 • Dane Osobowe gromadzone dla celów związanych z wykonaniem umowy pomiędzy Właścicielem a Użytkownikiem będą przechowywane do czasu pełnego wykonania tej umowy.
 • Dane Osobowe gromadzone dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Właściciela będą przechowywane tak długo, jak będzie to konieczne do realizacji tych celów. Użytkownicy mogą znaleźć szczegółowe informacje dotyczące prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Właściciela w odpowiednich rozdziałach niniejszego dokumentu lub kontaktując się z Właścicielem.

Właściciel może mieć prawo do przechowywania Danych Osobowych przez dłuższy okres, ilekroć Użytkownik wyraził zgodę na takie przetwarzanie, o ile taka zgoda nie zostanie wycofana. Ponadto Właściciel może być zobowiązany do przechowywania Danych Osobowych przez dłuższy okres, gdy jest to wymagane w celu wykonania obowiązku prawnego lub na polecenie organu.

Po upływie okresu przechowywania Dane Osobowe zostaną usunięte. W związku z tym prawo dostępu, prawo do usunięcia, prawo do sprostowania i prawo do przenoszenia danych nie mogą być egzekwowane po upływie okresu przechowywania.

Cele przetwarzania

Dane dotyczące Użytkownika są gromadzone w celu umożliwienia Właścicielowi świadczenia Usługi, wypełnienia obowiązków prawnych, reagowania na żądania egzekucyjne, ochrony jego praw i interesów (lub jego Użytkowników lub osób trzecich), wykrywania wszelkich złośliwych lub oszukańczych działań, a także: wyświetlanie treści z platform zewnętrznych, analityka, zarządzanie tagami, kontakt z użytkownikiem oraz testowanie wydajności i funkcji treści (testy A/B).

Prawa Użytkowników

Użytkownikom przysługują określone prawa dotyczące ich Danych przetwarzanych przez Właściciela.

W szczególności Użytkownikom przysługuje prawo do:

 • Wycofania swojej zgody w dowolnym momencie. Użytkownicy mają prawo do wycofania zgody, jeżeli wcześniej wyrazili zgodę na przetwarzanie swoich Danych Osobowych.
 • Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich Danych. Użytkownikom przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ich Danych, jeżeli przetwarzanie odbywa się na innej podstawie prawnej niż zgoda. Dalsze szczegóły znajdują się w dedykowanej sekcji poniżej.
 • Uzyskania dostępu do ich danych. Użytkownicy mają prawo dowiedzieć się, czy Dane są przetwarzane przez Właściciela, uzyskać informacje dotyczące niektórych aspektów przetwarzania oraz uzyskać kopię Danych podlegających przetwarzaniu.
 • Zweryfikowania i sprostowania. Użytkownicy mają prawo do weryfikacji poprawności swoich Danych oraz żądania ich aktualizacji lub poprawienia.
 • Ograniczenia przetwarzania swoich Danych. Użytkownicy mają prawo, w określonych okolicznościach, ograniczyć przetwarzanie swoich Danych. W takim przypadku Właściciel nie będzie przetwarzał jego Danych w innym celu niż ich przechowywanie.
 • Usunięcia swoich danych osobowych. Użytkownicy mają prawo, w pewnych okolicznościach, do uzyskania usunięcia swoich Danych od Właściciela.
 • Odebrania swoich Danych i przekazania ich innemu administratorowi. Użytkownicy mają prawo do otrzymywania swoich Danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz, jeśli jest to technicznie wykonalne, do przekazania ich innemu administratorowi bez żadnych przeszkód. Postanowienie to ma zastosowanie pod warunkiem, że Dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz że przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody Użytkownika, umowy, której Użytkownik jest częścią, lub jej zobowiązań przedumownych.
 • Złożenia skargi. Użytkownicy mają prawo do wniesienia skargi do właściwego organu ochrony danych.

Szczegóły dotyczące prawa do sprzeciwu wobec przetwarzania

W przypadku przetwarzania Danych Osobowych w interesie publicznym, w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Właścicielowi lub do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Właściciela, Użytkownicy mogą sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu, podając podstawę związaną z ich szczególną sytuacją: uzasadnić sprzeciw.

Użytkownicy muszą jednak wiedzieć, że jeśli ich Dane Osobowe będą przetwarzane w celach marketingu bezpośredniego, mogą w dowolnym momencie sprzeciwić się temu przetwarzaniu bez podawania uzasadnienia.

Jak skorzystać z tych praw

Wszelkie żądania realizacji praw Użytkownika można kierować do Właściciela za pośrednictwem danych kontaktowych podanych w niniejszym dokumencie. Żądania te mogą być realizowane bezpłatnie i zostaną rozpatrzone przez Właściciela tak szybko, jak to możliwe, zawsze w ciągu jednego miesiąca.

Ciasteczka (Cookies)

Niniejszy dokument informuje Użytkowników o technologiach, które pomagają tej Witrynie osiągnąć cele opisane poniżej. Takie technologie pozwalają Właścicielowi na dostęp i przechowywanie informacji (na przykład za pomocą plików cookie) lub korzystanie z zasobów (na przykład poprzez uruchomienie skryptu) na urządzeniu Użytkownika podczas interakcji z niniejszą Witryną.

Dla uproszczenia, wszystkie takie technologie są w tym dokumencie zdefiniowane jako „Trackery” – chyba że istnieje powód do rozróżnienia.

Na przykład, chociaż pliki cookie mogą być używane zarówno w przeglądarkach internetowych, jak i mobilnych, nieprecyzyjne byłoby mówienie o plikach cookie w kontekście aplikacji mobilnych, ponieważ są one narzędziem śledzącym opartym na przeglądarce. Z tego powodu w niniejszym dokumencie termin „Cookies” jest używany tylko wtedy, gdy ma na celu wskazanie konkretnego typu modułu śledzącego.

Niektóre cele, do których wykorzystywane są Trackery, mogą również wymagać zgody Użytkownika. Za każdym razem, gdy wyrażona zostanie zgoda, można ją dobrowolnie wycofać w dowolnym momencie, postępując zgodnie z instrukcjami zawartymi w niniejszym dokumencie.

Ta Witryna wykorzystuje Trackery zarządzane bezpośrednio przez Właściciela (tzw. Trackery „first-party”) oraz Trackery, które umożliwiają usługi świadczone przez stronę trzecią (tzw. Trackery „strony trzeciej”). O ile w niniejszym dokumencie nie określono inaczej, zewnętrzni dostawcy mogą uzyskać dostęp do zarządzanych przez nich Trackerów.

Okresy ważności i wygaśnięcia plików cookie i innych podobnych modułów śledzących mogą się różnić w zależności od czasu życia ustawionego przez Właściciela lub odpowiedniego dostawcę. Niektóre z nich wygasają po zakończeniu sesji przeglądania przez Użytkownika.

Oprócz tego, co określono w opisach w ramach każdej z poniższych kategorii, Użytkownicy mogą znaleźć bardziej precyzyjne i aktualne informacje dotyczące specyfikacji życia, a także wszelkie inne istotne informacje – takie jak obecność innych Trackerów – w powiązanych politykach prywatności odpowiednich zewnętrznym dostawcom lub kontaktując się z Właścicielem.

Czynności ściśle niezbędne do działania tej Witryny i świadczenia Usługi

Ta Witryna wykorzystuje tak zwane „techniczne” pliki cookie i inne podobne narzędzia śledzące do wykonywania czynności, które są ściśle niezbędne do działania lub świadczenia Usługi.

Inne czynności związane z wykorzystaniem Trackerów

 • Wzmocnienie doświadczenia. Ta Witryna wykorzystuje moduły śledzące, aby zapewnić spersonalizowane wrażenia użytkownika poprzez poprawę jakości opcji zarządzania preferencjami oraz poprzez umożliwienie interakcji z zewnętrznymi sieciami i platformami.
 • Pomiar. Niniejsza Witryna wykorzystuje moduły śledzące do mierzenia ruchu i analizowania zachowań Użytkowników w celu ulepszenia Usługi.

Jak zarządzać preferencjami i wyrażać lub cofać zgodę?

Istnieje wiele sposobów zarządzania preferencjami związanymi z Trackerem oraz udzielania i wycofywania zgody, w stosownych przypadkach:

Użytkownicy mogą zarządzać preferencjami związanymi z Trackerami bezpośrednio w ustawieniach własnego urządzenia, na przykład uniemożliwiając używanie lub przechowywanie Trackerów.

Dodatkowo, ilekroć korzystanie z Trackerów opiera się na zgodzie, Użytkownicy mogą wyrazić lub wycofać taką zgodę, ustawiając swoje preferencje w powiadomieniu o plikach cookie lub odpowiednio aktualizując takie preferencje za pomocą odpowiedniego widżetu preferencji zgody, jeśli jest dostępny.

Możliwe jest również, za pomocą odpowiednich funkcji przeglądarki lub urządzenia, usunięcie wcześniej zapisanych Trackerów, w tym tych używanych do zapamiętania początkowej zgody Użytkownika.

Inne elementy śledzące w pamięci lokalnej przeglądarki można wyczyścić, usuwając historię przeglądania.

W odniesieniu do wszelkich zewnętrznych modułów śledzących, Użytkownicy mogą zarządzać swoimi preferencjami i wycofać swoją zgodę za pośrednictwem powiązanego linku do rezygnacji (jeśli podano), korzystając ze środków wskazanych w polityce prywatności strony trzeciej lub kontaktując się z tą stroną trzecią.

Lokalizowanie ustawień śledzenia

Użytkownicy mogą np. znaleźć informacje o sposobie zarządzania plikami Cookies w najczęściej używanych przeglądarkach pod następującymi adresami:

 • Google Chrome
 • Mozilla Firefox
 • Apple Safari
 • Microsoft Internet Explorer
 • Microsoft Edge
 • Brave
 • Opera

Użytkownicy mogą również zarządzać niektórymi kategoriami Trackerów używanych w aplikacjach mobilnych, rezygnując z odpowiednich ustawień urządzenia, takich jak ustawienia reklam urządzenia dla urządzeń mobilnych lub ogólnie ustawienia śledzenia (Użytkownicy mogą otworzyć ustawienia urządzenia i wyszukać odpowiednie ustawienie).

Właściciel i administrator danych

KOMISARIAT ZIEMI ŚWIĘTEJ W POZNANIU – ul. Garbary 22, 61-867 Poznań

Kontaktowy adres e-mail właściciela: biuro@ziemia-swieta.pl

Ponieważ korzystanie z zewnętrznych modułów śledzących za pośrednictwem tej Witryny nie może być w pełni kontrolowane przez Właściciela, wszelkie odniesienia do zewnętrznych modułów śledzących należy traktować jako orientacyjne. W celu uzyskania pełnych informacji, Użytkownicy proszeni są o zapoznanie się z politykami prywatności odpowiednich usług stron trzecich wymienionych w niniejszym dokumencie.

Biorąc pod uwagę obiektywną złożoność technologii śledzenia, Użytkownicy są zachęcani do skontaktowania się z Właścicielem, jeśli chcą otrzymać dalsze informacje na temat korzystania z takich technologii przez tę Witrynę.

Stan z dnia: 09.06.2022