You are currently viewing „Fratelli tutti”: zaproszenie do reformy społeczeństwa w świetle ekologii integralnej

„Fratelli tutti”: zaproszenie do reformy społeczeństwa w świetle ekologii integralnej

O. Giorgio Vigna określa je jako „niezbędne narzędzia”, które mogą być wykorzystane przez każdego, kto czyni wysiłki nad dbałością i pięknem stworzenia. W ten sposób szef Komisji ds. Kustodii Ziemi Świętej GPIC (Sprawiedliwość, Pokój i Integralność Stworzenia) przedstawił opracowaną przez siebie bibliografię, którą można teraz pobrać tutaj. Od pism franciszkańskich po zbiory Stolicy Apostolskiej czy encykliki, bibiliografia gromadzi dokumenty niezbędne do formacji i pracy w dziedzinie animacji edukacyjnej lub duszpasterskiej na temat sprawiedliwości, pokoju i integralności stworzenia. „Kryterium była dostępność materiałów online” – wyjasnia o. Giorgio. „Ta bibliografia została przygotowana przede wszystkim dla braci z Kustodii Ziemi Świętej i Zakonu Braci Mniejszych, ale także dla wszystkich zainteresowanych tą tematyką”. Szczególną uwagę zwrócono na dokumenty Kościoła i Zakonu Braci Mniejszych oraz podręczniki różnego pochodzenia.

„Ziemia Święta cechuje się zapewne pewną osobliwością ze względu na środowisko społeczno-polityczne i religijne. W tym kontekście nasze biuro nie może bezpośrednio uruchamiać inicjatyw, może natomiast prowadzić animację dla braci, którzy pracują w różnych dziedzinach, a wtedy to oni będą tymi, którzy podejmą inicjatywę ”- kontynuuje o. Giorgio. „Po opublikowaniu papieskiej encykliki Laudato si odbyłem spotkania z braćmi, którzy pracują w szkołach i parafiach, i stąd zostały uruchomione autonomiczne inicjatywy”. Na przykład w Jerychu dyrektor Szkoły Ziemi Świętej o. Mario Hadchiti prowadził działalność edukacyjną na temat recyklingu materiałów szkolnych, przeciwdziałania odpadom i zachęcania do ponownego wykorzystania. o. John Luke, przełożony klasztoru Kustodii Ziemi Świętej, jest również bardzo czuły na tematy komisji GPIC i dzięki pracy, jaką wykonuje z migrantami, stara się wziąć za swoje słowa papieża, które mówią o „ekologii integralnej”. „Przed wybuchem pandemii Covid-19 podróżowanie było łatwiejsze” – wyjaśnił o. Giorgio. „Było to bardzo istotne, aby fizycznie podróżować, w celu spotkania się, zwłaszcza z młodszymi braćmi w formacji w Montefalco”.

Po opublikowaniu nowej encykliki Fratelli tutti papieża Franciszka 4 października 2020 r. o. Giorgio Vigna, przewodniczący komisji GPIC wyjaśnił, że po wnikliwym studium encykliki, ważne będzie przede wszystkim zaangażowanie braci. „Drugim poziomem będzie rozwinięcie świadomości na podstawie omawianych tematów, poprzez spotkania z dyrektorami szkół i parafii Kustodii, ale także z partnerami zewnętrznymi, na przykład w świecie żydowskim, gdzie słyszałem, że niektórzy rabini są entuzjastycznie nastawieni do tego, co napisał papież.” Według o. Giorgio, Fratelli tutti ma na celu zreformowanie społeczeństwa na wielu płaszczyznach: na poziomie rodziny, relacji i polityki.

„Pragnę w szczególności podkreślić potrzebę ekologii integralnej, na którą kładzie nacisk Fratelli tutti.” Idea papieża Franciszka, wyrażona już w encyklice Laudato si , mówi nam, że na tym świecie wszystko jest „połączone”, „powiązane” oraz „w relacji” i dlatego nie możemy troszczyć się o stworzenie bez opieki nad innymi sprawami naszymi braćmi, naszymi relacjami. „Ważne jest, aby zrozumieć, że uwaga skupia się na człowieku” – wyjaśnia o. Giorgio. „Trzeba podjąć wysiłek dekonstrukcji, w myśl papieża i koncepcji ekologii integralnej, aby zburzyć opory, które wielu stawia i zrozumieć przesłanie encykliki.”

Metodologia, którą posługuje się Franciszek tworząc Fratelli tutti, różni się od tej, która jest zwykle stosowana, zdaniem o. Giorgio. Podczas gdy encyklika zwykle zaczyna się od zasad, a następnie mówi o rzeczywistości, Fratelli tutti zaczyna od spojrzenia na rzeczywistość, a następnie udziela odpowiedzi na problemy społeczne. Pierwszy rozdział mówi o rzeczywistość we wszystkich jej aspektach, od ekonomii po relacje, czyli właśnie z punktu widzenia ekologii integralnej, aż do ostatniego rozdziału, który zawiera odniesienia biblijne.

„Uważam, że encyklikę można czytać na różnych poziomach: politycznym, antropologicznym (filozoficznym i teologicznym), na poziomie teologii religii (aby zrozumieć rolę religii w rozwoju ludzkim i społecznym oraz jak one mogą wchodzić w interakcje) i stosować interpretację franciszkańską. Franciszkanin, który nie jest pasjonatem ekologii integralnej, nie jest franciszkaninem, ale aby móc to powiedzieć, trzeba przełamać powracające uprzedzenia ”- twierdzi przewodniczący komisji Kustodii GPIC. Św. Franciszek jest znany ze swojej dbałości o przyrodę i zwierzęta, ale nie można nie wziąć pod uwagę jego stosunku do człowieka, o czym świadczy sposób, w jakim opiekował się trędowatym lub zakonnikiem, który był chory. „Św. Franciszek zwracał uwagę na osobę i rozumieniu jej wartości pomimo posiadanych słabości”.

Beatrice Guarrera

Źródło: www.custodia.org